REGULAMIN USŁUGI

§1 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
 2. a) DOSTAWCA - spółka prawa holenderskiego pod firmą Artiq Mobile I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ul. Standhouderskade 85, 1073 AT, adres do korespondencji: PO Box 17348, 1001 JH Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34202967;

  b) UŻYTKOWNIK – osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

  c) GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej
  telefonii cyfrowej;

  d) SMS - (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;

  e) SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mogile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną przez Użytkownika treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą;

  f) PRODUKTY MULTIMEDIALNE – produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów oraz zwiastunów filmowych;

  g) LINK WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania Produktu Multimedialnego;

  h) USŁUGA - usługa świadczona przez Dostawcę w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w ramach której Użytkownik otrzymuje od Dostawcy, za pośrednictwem wiadomości SMS MT, z częstotliwością wynikającą z Regulaminu, Produkty Multimedialne w postaci Linku WAP, kończąca się przeprowadzanym dla Użytkowników Konkursem;

  i) KONKURS – organizowany przez Dostawcę konkurs o charakterze wiedzowym, skierowany do Użytkowników, w ramach którego można wygrać Nagrodę, którego okres przeprowadzania został wskazany w Załączniku nr 1 do niniejeszego Regulaminu;

  j) NAGRODA – wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu nagroda rzeczowa, jaką można wygrać w ramach Konkursu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.p. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. oraz P4 Sp. z o.o.
 2. Każda osoba przed zamówieniem Usługi powinna zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad korzystania z Usługi każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.
 3. Każda osoba, która zamawia Usługę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Na życzenie każdego Uczestnika Dostawca udostępnia treść niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 4. Usługa jest dla Użytkownika odpłatna. Użytkownik obciążany jest za każdą otrzymaną od Dostawcy wiadomość SMS MT zawierającą Link Wap umożliwiający pobranie Produktu Multimedialnego. Opłata za otrzymanie wiadomości SMS MT od Dostawcy wynosi 5 złotych netto (6,15 złotych brutto) i jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, w którego sieci aktywowana jest karta SIM z wykorzystywaniem której Użytkownik korzysta z Usługi.
 5. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 6. Z Usługi nie mogą korzystać członkowie zarządu, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele i doradcy Dostawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§3 Zasady zamawiania i korzystania z Usługi

 1. Usługę można zamówić postępując zgodnie z następującą procedurą:
 2. a) Użytkownicy w celu zamówienia Usługi powinni w ramach strony internetowej Usługi podać numer telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi (dalej „Numer Użytkownika”);

  b) W przypadku użytkowników sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus) dla celów zamówienia Usługi wystarczające jest podanie numeru komórkowego zgodnie z lit. a) powyżej, a następnie wysłanie wiadomości SMS o treści wskazanej na stronie internetowej na numer 60212; z chwilą wysłania wiadomości sms użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi); opłata za SMS w sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus) jest zgodna z cennikiem opłat operatora.

  c) W przypadku użytkowników sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange), Polska Telefonia Cyfrowa S.A (T-Mobile) oraz P4 Sp. z o.o. (Play) konieczne jest oprócz podania Numeru Telefonu zgodnie z lit. a) powyżej, wpisanie na stronie internetowej Usługi otrzymanego od Dostawcy, na Numer Telefonu, numeru PIN, a następnie zatwierdzenie zamówienia Usługi; z chwilą zatwierdzenia zamówienia użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi).

 3. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje od Dostawcy Produkty Multimedialne za pośrednictwem SMS MT, w postaci Linków WAP umożliwiających ich pobranie (pobranie Produktu Multimedialnego z wykorzystaniem Linku WAP może wiązać się z pobraniem przez operatora usług telekomunikacyjnych opłaty za transfer danych zgodnie z taryfą operatora GMS Użytkownika) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wysłania. Wiadomości SMS MT wysyłane są z częstotliwością wskazaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik zamawiając Usługę wyraża zgodę na otrzymywanie odpłatnych wiadomości SMS MT zawierających Linki WAP do pobrania Produktów Multimedialnych w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
 5. Koszt otrzymania przez Użytkownika od Dostawcy jednej wiadomości SMS MT z numeru 60212, w ramach Usługi, wynosi 2 złotych netto (2,46 złotych brutto) lub 6 złotych netto (7,38 złotych brutto) z numeru 60612.
 6. Użytkownik obciążany jest wskazaną w ust. 4 powyżej opłatą tylko za wiadomości SMS MT otrzymane od Dostawcy w ramach Usługi.
 7. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi korzysta z Usługi do momentu rezygnacji z Usługi.
 8. Usługa jest świadczona w okresie wskazanym od dnia jej aktywacji do dnia jej deaktywacji.
 9. Warunkiem otrzymania SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 jest posiadanie przez Użytkownika włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS zawierających Linki WAP do pobrania Produktów Multimedialnych w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie pozwalających na pokrycie kosztów wysłania wiadomości SMS.
 10. Opłata za połączenie internetowe, w tym ze stroną WAP, nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek operatorów GSM, w których sieci GSM Użytkownik posiada aktywowaną kartę SIM.
 11. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM.
 12. Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory rozpowszechniane w ramach Usługi podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 13. Użytkownikowi z chwilą pobrania danego Produktu Multimedialnego udzielana jest niewyłączna sublicencja w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z pobranej Treści Multimedialnej wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Zakres terytorialny licencji ograniczony jest do terytorium Polski. Użytkownik nie jest uprawniony do komercyjnego wykorzystywania pobranych Produktów Multimedialnych, ich kopiowania, jak również rozpowszechniania.
 14. Zamawiając Usługę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji Usługi i Konkursu. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych przez Dostawcę uniemożliwia realizację Usługi. Osoby nie życzące sobie otrzymywania od Dostawcy wiadomości mogą zażądać zaprzestania wykorzystywania ich danych w każdej chwili wysyłając takie żądanie pocztą elektroniczną na adres [email protected], jak również w sposób właściwy dla złożenia reklamacji.

§4 Zasady rezygnowania z Usługi

 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili, bez podawania przyczyn rezygnacji.
 2. Rezygnacji z Usługi można dokonać wysyłając wiadomość SMS o treści wskazanej tabeli w Załączniku nr 1 na numer 60212 lub 60612 w zależności od Usługi.
 3. Wiadomość dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z Numeru Użytkownika.

§ 5. Udział w Konkursie

 1. W Konkursie udział brać mogą Użytkownicy, którzy korzystali z Usługi przed dniem wskazanym w Załaczniku nr 1 do Regulaminu (dalej „Końcowy Dzień Zapisu”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany w okresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Z tytułu udziału w Konkursie Użytkownik nie jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz Dostawcy jakichkolwiek opłat.
 3. Konkurs jest grą opartą na wiedzy. W ramach Konkursu Użytkownicy odpowiadają na jedno pytanie lub zadanie przesłane wszystkim Użytkownikom w jednej lub więcej niż jednej bezpłatnej wiadomości SMS. Wiadomość SMS zawierająca pytanie lub zadanie wysyłane jest przez Dostawcę maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od Końcowego Dnia Zapisu.
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe lub zadanie można udzielać odpowiadając na wiadomość SMS. Odpowiedzi należy przekazać w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS z pytaniem lub zadaniem konkursowym.
 5. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Dostawca powoła komisję konkursową.
 6. Użytkownik, którego odpowiedź zostanie uznana przez powołaną przez Dostawcę komisję konkursową za najciekawszą, zostanie zwycięzcą Konkursu. Decyzja o wyłonieniu zwycięzcy Konkursu ma charakter ostateczny i zostanie podjęta w terminie 9 (dziewięciu) dni od od daty wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS z pytaniem lub zadaniem konkursowym.
 7. Wynik Konkursu (wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania nagrody) zostaną ogłoszone przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS z pytaniem lub zadaniem konkursowym.
 8. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.skill2thrill.com/PL/winner/winners.
 9. Zwycięzca zostanie zawiadomiony o zwycięstwie w Konkursie przez Dostawcę telefonicznie.
 10. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcą w terminie 4 (czterech) tygodni od daty przygotowania listy zwycięzców, w celu ustalenia terminu oraz adresu, na jaki ma zostać przesłana Nagroda. Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do podania danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondenci, numer NIP, dane potrzebne do rozliczenia podatku) w celu przekazania Nagrody oraz rozliczenia ewentualnego podatku. Kontakt będzie miał formę połączenia telefonicznego wykonanego przez Organizatora na numer zgodny z numerem telefonu Uczestnika wykorzystywanego do udziału w Konkursie.
 11. Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą, pomiędzy godziną 8:00 a 20:00. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę żadnego z połączeń telefonicznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił najciekawszej odpowiedzi. Do kolejnego Zwycięzcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 10 i 11, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nieodebrania połączeń telefonicznych przez Zwycięzcę Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator, w uzgodnieniu ze Zwycięzcą, może zaproponować zamiast Nagrody jej ekwiwalent w pieniądzu.
 13. Nagrodą w Konkursie jest nagroda wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 14. Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika, który nabył prawo do nagrody udokumentowania swojej tożsamości, wieku i stałego pobytu we wskazanym miejscu dostawy nagrody.
 15. Nagroda lub jej ekwiwalent w pieniądzu zostanie dostarczona zwycięzcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym zwycięzca zaakceptował Nagrodę, zgodnie z postanowieniami ust. 10-11 powyżej.
 16. W przypadku niemożności przeprowadzenia Konkursu z niezależnej od Dostawcy przyczyny, w tym z powodu wirusa komputerowego, wad oprogramowania, manipulacji przez osoby nieuprawnione, oszustwa, awarii technicznych lub innych niezależnych od Dostawcy, z przyczyn powodujących pogorszenie stanu bezpieczeństwa, rzetelności lub uczciwości Konkursu albo wpływających na te elementy Dostawca zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania każdej osoby dokonującej bezprawnych manipulacji w procesie zgłoszenia albo do odwołania, modyfikacji, zakończenia lub zawieszenia Usługi.

§6. Odpowiedzialność

 1. Dostawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Dostawcę problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Dostawcę niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia Usługi do czasu usunięcia przeszkód.
 4. Zabrania się korzystania z Usługi i Konkursu w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi, zablokowania dostępu do Usług lub niedopuszczenia do udziału w Konkursie Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm.
 6. Postanowień niniejszego artykułu nie można w żaden sposób interpretować jako zapisów w jakikolwiek sposób ograniczających przewidziane przepisami prawa uprawnienia konsumentów.

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
 2. a) mailowo – na adres : [email protected]

  b) telefonicznie - 0048221165914 (w dni robocze od godziny 9 rano do godziny 17),

  c) pisemnie – na adres Artiq Mobile I B.V., Holandia, adres do korespondencji: PO Box 17348, 1001 JH Amsterdam, Holandia.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego z którego wysłana została Wiadomość Inicjująca oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz Numer Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z Usługą i Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają ogólne warunki świadczenia usług przez Dostawcę, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany wchodzą w życie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Usługi. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę jeżeli nie akceptuje dokonanych zmian.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1

Nazwa Usługi Komenda aktywująca Usługę Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi Komenda deaktywująca Usługę Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę


IQ
START- IQ
60212
STOP IQ
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godzinie 18.00LOVE
START LOVE
60212
STOP LOVE
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godzinie 18.00FAJNE
START FAJNE
60212
STOP FAJNE
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godzinie 18.00IPAD
START IPAD
60212
STOP IPAD
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godzinie 18.00IQ
START IQ 60612
STOP IQ środa o godzinie 18.00LOVE
START LOVE 60212
STOP LOVE środa o godzinie 18.00


FAJNE
START FAJNE 60212
STOP FAJNE środa o godzinie 18.00


IPAD
START IPAD 60212
STOP IPAD środa o godzinie 18.00


Załącznik 2:

OGÓLNE WARUNKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem świadczącym usługi jest spółka prawa holenderskiego pod firmą Artiq Mobile I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ul. Standhouderskade 85, 1073 AT, adres do korespondencji: PO Box 17348, 1001 JH Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34202967 (dalej „Dostawca”).
 2. Poniższe Warunki ogólne (zwane dalej „Warunkami ogólnymi”) oraz warunki szczegółowe świadczonych przez Dostawcę usług regulowane odrębnymi regulaminami (zwane dalej „Warunkami szczegółowymi”), łącznie zwane dalej „Warunkami ogólnymi i szczegółowymi”, stanowią umowę prawną i mają zastosowanie do treści i Usług dostarczanych przez Dostawcę lub jego przedstawicieli (łącznie zwanych dalej „Dostawcą”) za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (łącznie zwanych dalej „Usługą SMS”) oraz usług dostarczanych przez Internet, witrynę sieci Web lub witrynę sieci WAP („Witryny”) i/lub za pośrednictwem innych środków przekazywania treści mobilnych. Usługi SMS oraz usługi internetowe (w tym Witryny) łącznie zwane są „Usługą” lub „Usługami”.
 3. Warunki szczegółowe stanowią regulacje opisującą sposób świadczenia poszczególnych Usług przez Dostawcę na terenie Polski i w razie rozbieżności, mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami ogólnymi.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków ogólnych z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia Usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Warunków ogólnych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W razie korzystania z określonych treści i Usług oprócz Warunków ogólnych i szczegółowych mają zastosowanie również wszelkie reguły gry, reguły konkursu, warunki promocji sprzedaży oraz wskazówki lub postanowienia dotyczące tych treści i Usług i wcześniej podane do wiadomości użytkownika danej treści lub Usługi (łącznie zwane dalej „Postanowieniami dodatkowymi”). Postanowienia dodatkowe uznaje się za dołączone do niniejszych Warunków ogólnych i stanowią ich integralną część.
 6. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami ogólnymi i Postanowieniami dodatkowymi Postanowienia dodatkowe będą mieć moc nadrzędną. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami szczególnymi i Postanowieniami dodatkowymi Warunki szczegółowe będą mieć moc nadrzędną.
 7. Na niniejsze Warunki ogólne składają się także Polityka ochrony prywatności oraz Zasady dotyczące praw autorskich.
 8. W bezpłatnej wiadomości powitalnej przesłanej przez Dostawcę Użytkownik otrzymuje adres URL Witryn, w których są dostępne Warunki ogólne i szczegółowe.
 9. AKCEPTACJA TREŚCI ORAZ USŁUG SMS A TAKŻE KORZYSTANIE Z WITRYN SĄ JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE, ZASADY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH ORAZ POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie powinien korzystać z treści oraz Usług.

II. OPIS DOSTAWCY

 1. Za pośrednictwem Usług Dostawca zapewnia użytkownikom dostęp do aplikacji mobilnych oraz w trybie online, w tym do wiadomości lub informacji, poczty e-mail, usług rozmów sieciowych (czatu), dowcipów, horoskopów, gier, dzwonków do telefonu, tapet, zabawnych dźwięków, dzwonków typu „real tones” oraz nagrań wideo. W skład Usługi może również wchodzić dostęp do treści i Usług niezależnych stron trzecich.
 2. Warunki ogólne i szczegółowe oraz Postanowienia dodatkowe mają także zastosowanie w przypadku rozszerzenia lub udoskonalenia obecnych Usług.

III. DOSTĘP DO USŁUG, DOSTĘPNOŚĆ I OGRANICZENIA WIEKOWE; OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik (1) musi być osobą stale zamieszkującą w Polsce, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usług, (2) być właścicielem telefonu komórkowego i karty SIM wykorzystywanej do wysyłania wiadomości SMS i/lub mieć zgodę właściciela karty SIM na zamówienie Usługi i korzystanie z niej w jego imieniu oraz (3) musi w imieniu właściciela karty SIM oraz własnym zobowiązać się do przestrzegania Warunków ogólnych i szczegółowych i Postanowień dodatkowych.
 2. Aby używać Usługi SMS, Użytkownik musi posiadać niezbędne urządzenia umożliwiające wykorzystywanie komunikacji mobilnej. Niektóre aplikacje udostępniane przez Dostawcę są dostępne wyłącznie dla wybranych telefonów komórkowych. Jest to zależne od producenta telefonów, a zatem znajduje się poza kontrolą Dostawcy. Aby uniknąć rozczarowania, należy sprawdzić zgodność telefonu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, jak to zostało określone w sekcji dotyczącej zgodności telefonów komórkowych w Wykazie „Zgodne telefony komórkowe”, umieszczonym w Witrynach.
 3. Ponadto aby móc korzystać z Usługi, Użytkownik winien posiadać aktywowaną transmisję danych u dostawcy usługi telekomunikacyjnej Użytkownika lub mieć dostęp do sieci telekomunikacyjnych umożliwiających korzystanie z Usług. Każdy dostawca usługi transmisji danych Użytkownika zapewnia usługi niezbędne do pobierania treści oraz uiszczania wszelkich opłat za taką transmisję danych. Użytkownik musi mieć włączoną w telefonie komórkowym transmisję danych (wap, gprs). Szczegółowe instrukcje można znaleźć w witrynie sieci web dostawcy usług telekomunikacyjnych.
 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi powinien sprawdzić czy posiada prawidłowo skonfigurowane urządzenie wykorzystywane przez niego do korzystania z Usług. Użytkownik jest także zobowiązany do zapewnienia, że urządzenie, z którego korzysta, nie będzie zakłócać działalności Dostawcy ani w inny sposób w nią ingerować.
 5. Użytkownik wykorzystujący dla celów korzystania z Usługi sprzęt lub oprogramowanie powodujące zakłócenia w działaniu systemu informatycznego Dostawcy może być natychmiast odłączony od Usługi, przy czym Dostawca ma prawo natychmiastowego przerwania bądź zawieszenia świadczenia Usługi.
 6. Jeśli jakiekolwiek uaktualnienie Usługi wymaga zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu wykorzystywanym przez Użytkownika, Użytkownik musi je wprowadzić we własnym zakresie celu prawidłowego korzystania z Usługi. Dostawca może zapewnić dostęp do Usługi przez dostarczenie treści do pobrania z subskrybowanej kategorii (np. dostarczenie tapety) lub umożliwienie pobrania treści (np. dostarczenie łącza WAP typu Push lub numeru PIN do pobrania treści z określonych Witryn albo zapewnienie dostępu do treści, na przykład przez udostępnienie jej dla numeru MSISDN telefonu komórkowego).
 7. Opłaty za korzystanie z Usługi są niezależne od pobrania i korzystania przez Użytkownika z treści udostępnionej przez Dostawcę w ramach Usługi. Zaakceptowanie wysokości i częstotliwości ponoszenia opłat jest warunkiem uprawniającym Użytkownika do pobrania, otrzymania i/lub uzyskania dostępu do treści.

IV. OPŁATY

 1. Dostęp do Witryn Dostawcy jest bezpłatny.
 2. W celu korzystania z Usługi SMS, Użytkownik musi posiadać zawartą z operatorem telekomunikacyjnym umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Opłaty za Usługę SMS będą doliczane do rachunku Użytkownika z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez dostawcę tych usług z którym Użytkownik posiada zawartą umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 3. Użytkownik po rejestracji w Usłudze otrzymuje w formie bezpłatnej wiadomości powitalnej przesłanej przez Dostawcę potwierdzenie dotyczące opłat związanych z korzystaniem z Usługi oraz częstotliwości naliczania tych opłat.
 4. Opłaty związane z korzystaniem z Usługi mogą ulec zmianie. Zmiana wysokości opłat wymaga uprzedniego poinformowania przez Dostawcę. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowych opłat (które będą miały zastosowanie wyłącznie w przyszłości), może zrezygnować z Usługi w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Opłaty za wiadomości SMS oraz schematy zamawiania i rezygnowania z Usługi:

Słowo

Kluczowe

Nr SMS MT / koszt wiadomości

Nazwa serwisu

Częstotliwość otrzymywania

Aktywacja

Deaktywacja

IQ

60212 / 2zł (2,46zł z VAT)

SKILL2THRILL

Pn, wt, czw, pt godz. 18.00

START IQ

STOP IQ

LOVE

 

60212 / 2zł (2,46zł z VAT) SKILL2THRILL Pn, wt, czw, pt godz. 18.00 START LOVE STOP LOVE

FAJNE

 

60212 / 2zł (2,46zł z VAT) SKILL2THRILL Pn, wt, czw, pt godz. 18.00 START FAJNE STOP FAJNE

IPAD

 

60212 / 2zł (2,46zł z VAT) SKILL2THRILL Pn, wt, czw, pt godz. 18.00 START IPAD
STOP IPAD

IQ

 

60612 / 6zł (7,38zł z VAT) SKILL2THRILL Sr, godz. 18.00 START IQ STOP IQ

LOVE

 

60612 / 6zł (7,38zł z VAT) SKILL2THRILL Sr, godz. 18.00 START LOVE STOP LOVE

FAJNE

 

60612 / 6zł (7,38zł z VAT) SKILL2THRILL Sr, godz. 18.00 START FAJNE STOP FAJNE

IPAD

 

60612 / 6zł (7,38zł z VAT) SKILL2THRILL Sr, godz. 18.00 START IPAD STOP IPAD

  Warunki szczegółowe konkretnych Usług mogą określać inne zasady zamawiania i rezygnowania z Usługi.

V. KODEKS POSTĘPOWANIA

 1. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest przestrzegać poniższych zasad:
 2. a) Użytkownik będzie traktował wszelkie informacje dostarczone mu za pośrednictwem Usługi jako poufne i nie udostępni ich nikomu bez zgody Dostawcy lub innej osoby, która dostarczyła je Użytkownikowi.

  b) Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu uczestniczenia w jakiejkolwiek formie szykanowania lub obraźliwego zachowania, w tym między innymi w zamieszczaniu wiadomości, zdjęć lub nagrań zawierających stwierdzenia o charakterze oszczerczym, obelżywym lub zniesławiającym, a także rasistowskim, pornograficznym, nieprzyzwoitym lub obraźliwym.

  c) Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu naruszania praw ochrony prywatności ani jakichkolwiek innych praw Dostawcy lub innej osoby.

  d) Użytkownik nie będzie zamieszczał wiadomości, zdjęć ani nagrań ani korzystał z Usług w sposób naruszający lub gwałcący prawa Dostawcy lub innej strony trzeciej ― w tym wszelkie prawa autorskie lub dotyczące prywatności bądź inne prawa osobiste lub własności — albo w sposób niezgodny z prawem, noszący znamiona oszustwa lub w inny sposób naruszający prawo.

  e) Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu zabiegania o pozyskanie środków finansowych, rozpowszechniania reklam ani nakłaniania do zakupu towarów lub usług.

  f) Użytkownik nie będzie zamieszczał ani przesyłał w jakikolwiek sposób ― za pośrednictwem informacji publicznych ― danych kontaktowych, łącznie z numerami telefonów, adresami pocztowymi, adresami e-mail, witrynami sieci Web oraz imionami i nazwiskami.

  g) Użytkownik nie będzie przetwarzał, kopiował, sprzedawał, odsprzedawał ani wykorzystywał Usługi w całości lub części.

  h) Użytkownik nie będzie wykorzystywał Usługi do celów komercyjnych.

  i) Użytkownik nie będzie wykorzystywał Usługi do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail, łącznie z informacjami reklamowymi lub ogłoszeniami informacyjnymi („Spamem”). Ponadto Użytkownik nie będzie wykorzystywał Usługi do (a) wysyłania nadmiernej liczby wiadomości e-mail w celu szykanowania lub denerwowania innych, (b) wysyłania wiadomości e-mail do Dostawcy lub odbiorcy, którzy zaznaczyli, że nie życzą sobie otrzymywać takich wiadomości, (c) wysyłania wiadomości e-mail z mylnymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami zamieszczonymi w nagłówku, (d) wysyłania złośliwych wiadomości e-mail, w tym między innymi wysyłania nadmiernej liczby wiadomości e-mail („bombardowania wiadomościami e-mail”) lub (e) wysyłania lub otrzymywania wiadomości e-mail w sposób stanowiący pogwałcenie korzystania z zasad dowolnego dostawcy usług internetowych.

 3. Dostawca, zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Usługi w stosunku do Użytkownika, w razie stwierdzenia pogwałcenia przez Użytkownika powyższych zakazów.

VI. OBOWIĄZEK REJESTRACJI

 1. W celu zagwarantowania bezpiecznego korzystania z Usługi, a także uiszczania odnośnych opłat, Użytkownik powinien zamówić Usługę w drodze rejestracji w sposób właściwy dla danej Usługi określony w Warunkach szczegółowych. W toku rejestracji Użytkownik powinien podać pełne i prawidłowe informacje osobowe (zwane dalej „Informacjami rejestracyjnymi”) zgodne ze wskazaniami wynikającymi z formularza rejestracyjnego. W przypadku podawania przez Użytkownika jego danych osobowych warunkiem przetwarzania danych podanych przez Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na takie przetwarzanie. Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niewyrażenie zgodny może skutkować brakiem możliwości korzystania z Usługi.
 2. Jeśli Dostawca, stwierdzi, że Informacje rejestracyjne nie są pełne lub dokładne, będzie upoważniony do odmowy zarejestrowania Użytkownika i rozpoczęcia świadczenia Usługi lub zamknięcia konta Użytkownika i wstrzymania obecnego i przyszłego korzystania z Usług lub jakiejkolwiek ich części.
 3. Użytkownik powinien dochować należytej staranności i zachować w tajemnicy wszelkie hasła, loginy do kont wydanych Użytkownikowi przez Dostawcę. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie podejmowane działania dotyczące korzystania z hasła lub konta. Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowego zamknięcia konta (przez zamknięcie przeglądarki) po zakończeniu sesji oraz do skontaktowania się z Dostawcą w przypadku zauważenia nieupoważnionego użycia jego hasła bądź konta lub podejrzenia o takie użycie, także w przypadku, gdy bezpieczeństwo Informacji rejestracyjnych nie może być zagwarantowane z jakiegokolwiek innego powodu.
 4. Dostawca może zapewnić dostęp do Usług bez konieczności rejestrowania się Użytkownika, np. bez konieczności rejestrowania się za pomocą telefonu komórkowego do Usługi SMS. W każdym takim przypadku identyfikacja Użytkownika polega na identyfikacji uznanej przez Dostawcę za właściwą, np. na identyfikacji numeru telefonu komórkowego. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Dostawcy bezpłatną wiadomość powitalną, którą powinien odczytać i zachować w pamięci telefonu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Informacje rejestracyjne, z uwagi na siedzibę Dostawcy, mogą być przekazywane poza kraj jego zamieszkania, na co wyraża zgodę.

VII. KONKURSY I NAGRODY

 1. Nagrodami ramach przeprowadzanych przez Dostawcę konkursów są nagrody wynikające z Warunków szczególnych oraz nagrody prezentowane na Witrynie Usługi.
 2. Informacje, o którą nagrodę ubiega się Użytkownik oraz okresy w jakich organizowane są konkursy wynikają z Warunków szczególnych oraz informacji prezentowanych na Witrynie Usługi.
 3. Uczestnictwo w konkursach jest możliwe wyłącznie dla Użytkowników korzystających z Usług.
 4. Aby Użytkownik mógł ubiegać się o nagrodę, podane w ramach procesu zamawiania Usługi danej i informacje muszą być prawdziwe. Podanie nieprawdziwych danych może utrudniać bądź wykluczać możliwość doręczenia nagrody Użytkownikowi.
 5. Pytania konkursowe lub zadanie konkursowe do wykonania Użytkownicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS z numeru 71107 lub innego użytkowanego przez Dostawcę. Użytkownik odpowiada na pytanie lub wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w wysłanej wiadomości SMS, przesyłając ją na numer 71107 lub na podany w wiadomościach SMS adres email. Koszt wysłania wiadomości na numer 71107 to 1,-zł netto (1,23 zł brutto).
 6. Zwycięzcą konkursu zostaje Użytkownik, którego odpowiedź lub wykonane zadanie Komisja Konkursowa powołana przez Dostawcę uzna za najlepsze.
 7. Dostawca jest uprawniony do weryfikowania danych podanych przez zwycięzców konkursu, w szczególności dla celów wypełniania obowiązków podatkowych. Nagrody pieniężne będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe w banku znajdującym się w kraju zamieszkania Użytkownika.
 8. Dostawca nie może zagwarantować, że dostarczane nagrody będą odpowiadać wizerunkowi zamieszczonemu w Witrynach Dostawcy. Nagrody będą dostępne do odbioru w ciągu sześciu tygodni od ogłoszenia listy zwycięzców, chyba że inny termin dostarczenia nagrody wynika z Warunków szczegółowych.
 9. Firmy, osoby prawne i/lub sponsorzy, pracownicy oraz partnerzy biznesowi Dostawcy są wyłączeni z uczestnictwa w konkursach.
 10. Dostawca nie będzie nawiązywał korespondencji w związku z wynikami konkursu.

VIII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH

Dostawca przywiązuje znaczną wagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników. W tym celu Dostawca opracował odrębną Politykę ochrony prywatności, która stanowi integralną część Warunków ogólnych i szczegółowych oraz Postanowień dodatkowych Dostawcy. Polityka prywatności jest udostępniana przez Dostawcę w ramach Witryn.

IX. UŻYWANIE, PRZECHOWYWANIE, MONITOROWANIE ORAZ USUWANIE INFORMACJI

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich reklam, wiadomości tekstowych, ogłoszeń oraz wiadomości publicznych w celu zapewnienia, że są zgodne z wytycznymi dotyczącymi treści, które mogą mieć okresowo zastosowanie. Dostawca nie jest w stanie przeglądać każdej wiadomości nadesłanej przez użytkowników Usługi i nie jest odpowiedzialny za treść tych wiadomości, lecz zastrzega sobie prawo (ale nie ma obowiązku) do usuwania lub przenoszenia treści, w tym, bez ograniczeń, profilów, ogłoszeń publicznych oraz wiadomości (tekstowych), które, według swojego uznania, uważa za stanowiące pogwałcenie niniejszych Warunków ogólnych i szczegółowych lub jakichkolwiek innych wytycznych dotyczących treści albo też w inny sposób nieodpowiednie.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść profilów, materiałów publicznych oraz wiadomości (tekstowych) zapisywanych przez Użytkownika w Usłudze lub wysyłanych przez Użytkownika do innych użytkowników Usługi.
 3. W przypadku podejrzeń, że materiał zamieszczony w Usłudze narusza prawa autorskie Użytkownika, należy zapoznać się z Zasadami dotyczącymi praw autorskich.
 4. Wszystkie wiadomości tekstowe są filtrowane, a treści przeznaczone tylko dla dorosłych są usuwane, o ile nie określono inaczej.
 5. Dostawca jest upoważniony do zamknięcia kont Użytkowników, które od dłuższego czasu są nieaktywne.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane dostarczone lub wysłane za pomocą Usługi nie zostaną przez Użytkownika zapisane lub zostaną przez Użytkownika omyłkowo usunięte.

X. ANULOWANIE I ZAKOŃCZENIE

 1. Dostawca umożliwia Użytkownikowi niezwłoczne zrezygnowanie z Usług SMS. Informacje o sposobie rezygnacji z Usług SMS zamieszczane są w Witrynach oraz w Warunkach szczegółowych. Informacje dotyczące zaprzestania korzystania z Usługi można również znaleźć w bezpłatnej wiadomości powitalnej. Otrzymywanie informacji za pośrednictwem Usługi SMS można przerwać, wysyłając wiadomość SMS o treści STOP oraz nazwy serwisu lub słowa kluczowego. Użytkownik może wysłać wiadomość na skrócony numer (krótki kod) używany przy zamawianiu Usługi. Przykładowo można wysłać wiadomość STOP ZOO (aby zakończyć korzystanie z usługi Zoo) na odpowiedni numer skrócony, a usługa zostanie anulowana natychmiast po otrzymaniu żądania jej zakończenia. Szczegółowe informacje dostępne są w Warunkach szczegółowych, na odpowiedniej stronie Witryny i/lub po kliknięciu flagi kraju Użytkownika. Ponadto Dostawca prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail, jak to zostało określone w Witrynach i/lub za pośrednictwem Usług, lub skontaktuje się z nim telefonicznie, jak to zostało opisane w Warunkach szczegółowych. W takim przypadku Usługa zostanie anulowana w ciągu 48 godzin po otrzymaniu żądania jej zakończenia. Opłaty wciąż mogą występować na rachunku za telefon komórkowy, ponieważ dostawcy usług mobilnych naliczają opłaty „z dołu”.
 2. Dostawca może, z ważnych przyczyn zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługę i zniszczyć lub usunąć z niej Informacje rejestracyjne. Użytkownik akceptuje fakt, że Dostawca może niezwłocznie usunąć lub dezaktywować konto Użytkownika oraz wszelkie związane z nim informacje, w tym wszelkie listy lub pliki w nim zawarte, i/lub uniemożliwić Użytkownikowi dalszy dostęp do Usługi.

XI. TRANSAKCJE Z REKLAMODAWCAMI I/LUB SPONSORAMI

 1. Dostawca może korzystać z usług reklamodawców i organizatorów w celu zrekompensowania kosztów Usług. W ramach korzystania z tych Usług Użytkownik zgadza się na zamieszczanie przez Dostawcę reklam i innych informacji promocyjnych w Witrynach. Użytkownik również zgadza się, że nie będzie próbował zablokować takich reklam i informacji promocyjnych ani w żaden inny sposób w nie ingerować.
 2. Dostawca nie będzie współdzielił danych osobowych Użytkownika ze stronami trzecimi bez jego zgody. Zamieszczenie reklam i informacji promocyjnych w Witrynach lub Usługach nie jest równoznaczne z udzieleniem przez Dostawcę poparcia dla treści, produktów, usług czy firm. Dostawca stara się zagwarantować, że reklamy oraz informacje promocyjne są odpowiednie dla użytkowników.
 3. Dostawca nie może być stroną w jakichkolwiek transakcjach dotyczących produktów lub usług udostępnianych przez strony trzecie, ani też nie ponosi odpowiedzialności za te produkty lub usługi oraz wszelką treść lub informacje przedstawione w związku z produktami lub usługami stron trzecich.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik jest świadomy i niniejszym akceptuje, że treść i oprogramowanie używane w związku z Usługą (łącznie zwane dalej „Oprogramowaniem”), zawierają informacje poufne chronione przez obowiązujące i mające zastosowanie prawa własności intelektualnej. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszelkie prawa oraz tytuł do własności intelektualnej, praw własnościowych oraz innych praw związanych z dobrami niematerialnymi używanymi i rozwijanymi w powiązaniu z Usługą oraz w niej zawartymi („Prawa własności intelektualnej”), a także udział w tych prawach przysługują Dostawcy lub jego licencjodawcom, a Użytkownik zobowiązuje się nie rościć sobie do nich żadnych praw własności.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie są mu przekazywane żadne Prawa własności intelektualnej, ani że nie otrzymuje żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw do Usługi, innych niż prawa wyraźnie przyznane mu w niniejszych Warunkach ogólnych i szczegółowych.
 3. Określenie „Prawa własności intelektualnej” odnosi się do wszelkich praw objętych prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, prawem zachowania tajemnicy handlowej oraz wszelkich innych praw własnościowych, a także do wszelkiego zastosowania, odnawiania, rozszerzania i przywracania tychże praw, mających moc obowiązującą teraz lub w przyszłości na całym świecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie znaki towarowe pojawiające się w Oprogramowaniu lub Witrynach należą do Dostawcy lub odpowiednich właścicieli takich znaków towarowych i są chronione lokalnym i międzynarodowym prawem autorskim oraz prawem o ochronie znaków towarowych. Korzystanie ze znaków towarowych pojawiających się w Oprogramowaniu oraz Witrynach bez wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy lub właściciela znaku towarowego jest surowo zabronione. „Calivary” jest znakiem towarowym Dostawcy. Dane zawarte w reklamach reklamodawców i/lub sponsorów lub informacje dostarczane za pośrednictwem Usługi podlegają prawu autorskiemu, prawu o ochronie znaków towarowych, prawu o ochronie nazw marek, prawu patentowemu lub innym prawom i ustawom dotyczącym własności. Zakazane jest zmienianie, dzierżawienie, wypożyczanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, tworzenie i generowanie treści oraz produktów częściowo lub w całości wywodzących się z Usługi lub Oprogramowania, o ile Dostawca nie udzielił na to Użytkownikowi wyraźnej zgody na piśmie. Niniejszym Dostawca udziela Użytkownikowi (co Użytkownik niniejszym akceptuje) osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej i niezbywalnej licencji oraz zgody na zainstalowanie Oprogramowania, pobranie treści oraz używanie kodu roboczego Oprogramowania w celu korzystania z Usługi na telefonie komórkowym wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych oraz do korzystania z Oprogramowania i Witryn wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi i szczegółowymi, pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie kopiował, zmieniał ani poprawiał Oprogramowania, kodów źródłowych lub treści, przetwarzał, modyfikował, odtwarzał, rozprowadzał, sprzedawał, odsprzedawał lub tworzył z nich produktów pochodnych, dokonywał inżynierii odwrotnej lub przetwarzania wstecznego lub w inny sposób próbował odtworzyć kodu źródłowego (bądź zezwalał na to osobom trzecim), używał Oprogramowania i treści lub udostępniał ich w inny sposób niż to wyraźnie określono w niniejszych Warunkach ogólnych i szczegółowych, oraz pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie: sprzedawał praw związanych z treścią, Oprogramowaniem oraz Prawami własności intelektualnej, kodował ich, udzielał na nie licencji, obciążał ich prawami dotyczącymi zabezpieczeń lub w inny sposób ich przekazywał. Użytkownik nie jest uprawniony w żaden sposób do wprowadzania zmian do treści, oprogramowania i praw własności intelektualnej ani używania zmienionych wersji Oprogramowania oraz Praw własności intelektualnej, między innymi w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Usługi. Użytkownik może korzystać z interfejsu udostępnionego przez Dostawcę wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Usługi. Dostawca niniejszym udziela zgody na wykonanie tylko jednej kopii Informacji dotyczących używanego sprzętu w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz zgadza się na korzystanie z kopii Informacji rejestracyjnych dotyczących sprzętu wyłącznie w celach prywatnych.

XIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
 2. a) mailowo – na adres : [email protected]

  b) telefonicznie - 0048221165914 (w dni robocze od godziny 9 rano do godziny 17),

  c) pisemnie – na adres Artiq Mobile I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres do korespondencji: PO Box 17348, 1001 JH Amsterdam, Holandia.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 4. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili jej otrzymania.

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza witryna sieci Web oraz witryna WAP (zwane dalej „Witrynami”) należą do Artiq Mobile I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ul. Standhouderskade 85, 1073 AT, adres do korespondencji: PO Box 17348, 1001 JH Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34202967 (dalej „Dostawca”) i są przez niego obsługiwane. Korzystając z Witryn oraz Usługi (zdefiniowanych poniżej), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz wykorzystanie przez Dostawcę podanych informacji zgodnie z niniejszą Polityką ochrony prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Polityką ochrony prywatności, nie powinien korzystać z usług dostarczanych za pośrednictwem Internetu, a także z Witryn, usług krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz rozrywki mobilnej i dostarczanej w trybie online przez Dostawcę (łącznie zwanych dalej „Usługą”). Niniejsza Polityka ochrony prywatności odnosi się do korzystania z Witryn oraz Usług, w tym między innymi do korzystania z wszelkich nowych narzędzi przyczyniających się do rozszerzenia lub udoskonalenia Usługi, np. udostępnienia nowych funkcji.

Zmiany wprowadzone do Polityki ochrony prywatności

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Polityki ochrony prywatności. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na niniejszej stronie, w związku z czym zachęca się Użytkownika do jej regularnego odwiedzania. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki ochrony prywatności oznacza zgodę Użytkownika na podane zmiany.

Gromadzone informacje

W związku z dostarczaną Usługą Dostawca może, za uprzednią zgodą użytkownika Usług, gromadzić i przetwarzać „dane osobowe” (tzn. informacje, które mogą służyć do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer MSISDN telefonu komórkowego), „informacje finansowe” (tzn. numery kart kredytowych, informacje o kontach bankowych lub hasła) lub „informacje demograficzne i dotyczące korzystania z usług” (tzn. informacje podane przez Użytkownika lub zgromadzone przez Dostawcę, z wyłączeniem danych osobowych i informacji finansowych, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania Usługi oraz naliczania za nią opłaty, np. data rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usługi, zakres Usługi, rodzaj używanej przeglądarki, wzorce przeglądania sieci Web oraz adres IP). Dostawca może przekazywać dane osobowe Użytkownika, jego informacje finansowe i/lub informacje demograficzne i dotyczące korzystania z usług (łącznie zwane dalej „Informacjami”) do dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika w celu zagwarantowania pobierania opłat. Takie gromadzone przez Dostawcę informacje mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju, w którym działa Dostawca lub jego przedstawiciele. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie Informacji poza kraj swojego zamieszkania. Dostawca może przechowywać Informacje, o ile nie zakazują tego przez obowiązujące przepisy prawa.

Wykorzystanie informacji

Za pośrednictwem Usługi Dostawca zapewnia szeroki zakres rozrywki mobilnej i dostarczanej w trybie online, a także treści o charakterze informacyjnym. Dostawca wykorzystuje dane osobiste Użytkownika w celu obsługi klienta oraz świadczenia Usługi. Dane osobiste Użytkownika są wykorzystywane przez Dostawcę w celu odpowiadania na żądania, przetwarzania transakcji dotyczących Usługi oraz przesyłania za pośrednictwem wiadomości tekstowych informacji dotyczących promocji, udoskonaleń Usługi oraz korzyści płynących z korzystania z niej.

Dostawca korzysta z danych niebędących danymi osobistymi w celach wewnętrznych, do zarządzania Usługą oraz nawiązania kontaktu z odwiedzającymi Witryny. Dostawca może również współużytkować dane niebędące danymi osobistymi jako ogół zebranych informacji w celu przedstawienia stronom trzecim obecnych wzorców i panujących trendów. Ponadto Dostawca może wykorzystać dane niebędące danymi osobistymi w celu dostosowania treści i Usługi do wymogów Użytkownika i przystosowania Usługi do indywidualnych potrzeb oraz wysłania reklam docelowych, kierowanych do adresatów na podstawie wyszukiwanych słów kluczowych. Dostawca może również połączyć gromadzone informacje z informacjami dostępnymi publicznie lub należącymi do stron trzecich.

Po zarejestrowaniu się Użytkownika w Usłudze lub skorzystaniu z innych funkcji Usługi Dostawca rejestruje numer telefonu komórkowego Użytkownika oraz dane dostawcy usług mobilnych. Opłaty za korzystanie z Usługi zostaną bezpośrednio doliczone do konta usług mobilnych Użytkownika. Zamawiając Usługę, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego dostawcom usług oraz stronom trzecim, jeśli Dostawca uzna to za niezbędne do świadczenia Usługi. Wśród tych stron trzecich mogą znajdować się dostawcy usług mobilnych przetwarzający transakcję.

Dostawca może korzystać z pomocy innych kontrahentów w prowadzeniu działalności, dostarczaniu Usługi oraz zarządzaniu działaniami w imieniu Dostawcy, np. autoryzacji transakcji rachunków telefonicznych, a także może współdzielić dane Użytkownika z podanymi kontrahentami w tych ograniczonych celach.

Pliki cookie

W celu zwiększenia korzyści płynących z korzystania z Witryny Dostawca używa w witrynie plików cookie. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki sieci Web w celu umożliwienia systemom rozpoznania przeglądarki Użytkownika i udostępnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniają Dostawcy adresu e-mail Użytkownika ani jego danych osobistych, jeśli Użytkownik nie wyrazi na to zgody, na przykład poprzez zarejestrowanie się w Witrynach Dostawcy. Jednak z chwilą, gdy Użytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobiste, dane te mogą zostać połączone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie.

Dostawca używa plików cookie, aby zapoznać się ze sposobem korzystaniem z Witryny, co służy udoskonaleniu jej treści oraz Usług dostępnych w Witrynach. Dostawca może na przykład używać plików cookie do personalizowania korzystania ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania użytkowników ponownie odwiedzających Witrynę). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, tak aby odrzucała pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc w przeglądarce. Do pewnych obszarów Witryn Dostawcy można jednak uzyskać dostęp, wyłącznie używając plików cookie lub innych podobnych funkcji. W związku z tym Użytkownik powinien mieć świadomość, że wyłączenie plików cookie lub podobnych funkcji może uniemożliwić dostęp do niektórych treści.

Treści wyłącznie dla użytkowników dorosłych

Usługi i Witryny nie są przeznaczone dla dzieci. Dostawca nie będzie świadomie gromadził żadnych informacji osobistych dostarczonych przez użytkowników, którzy są niepełnoletni, zgodnie z opisem w Warunkach szczegółowych.

Łącza

Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn sieci Web lub witryn WAP. Dostawca nie kontroluje takich witryn sieci Web ani witryn WAP i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść ani dostęp do nich, a także za reklamę, produkty i inne materiały w nich zamieszczone. Dostawca nie ponosi, pośrednio ani bezpośrednio, odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub straty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z tych witryn. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn i ich treści oraz korzysta z nich wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo

Ochrona informacji Użytkownika jest bardzo ważna. Dostawca korzysta z technologii zgodnej ze standardem branżowym w celu zapewnienia ochrony informacji Użytkownika. Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu oraz sieci komunikacji mobilnej nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. W związku z tym, chociaż Dostawca jest zobowiązany do ochrony informacji Użytkownika, nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do niego lub za jego pośrednictwem.

Dostęp do informacji

Dostawca umożliwia Użytkownikowi przejrzenie oraz usunięcie dostarczonych informacji osobistych lub zmianę preferencji użytkownika. Użytkownik może przesłać wiadomość e-mail na adres podany w Witrynach i/lub za pośrednictwem Usługi lub może skontaktować się telefonicznie pod numerem podanym w Warunkach szczegółowych oraz określić, czy chce usunąć swoje dane z bazy danych Dostawcy oraz czy chce zrezygnować z komunikacji z Dostawcą i/lub innymi sprzedawcami lub partnerami biznesowymi.

Kontakt

W razie wszelkich pytań lub uwag dotyczących Polityki ochrony prywatności należy skontaktować się z Dostawcą.

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH


Dostawca szanuje własność intelektualną innych osób i zwraca się z prośbą do użytkowników o podobne zachowanie. Dostawca może, w odpowiednich okolicznościach i wedle własnego uznania, zablokować i/lub usunąć konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, zgodnie ze szczegółowym opisem w Warunkach ogólnych i szczegółowych.

Jeśli Użytkownik uważa, że jego dzieło zostało skopiowane, sfałszowane lub w inny sposób zamieszczone w niniejszej witrynie sieci Web lub witrynie WAP (łącznie zwanych dalej „Witrynami”) w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub że jego prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, powinien podać Przedstawicielowi Dostawcy („Agentowi praw autorskich”) zajmującemu się wnioskami o naruszeniu praw autorskich lub własności intelektualnej następujące dane:

 1. Podpis lub podpis elektroniczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej własności intelektualnej
 2. Opis dzieła objętego prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, do którego prawa, zgodnie z opinią Użytkownika, zostały naruszone.
 3. Opis oraz lokalizacja materiału, który, zgodnie opinią Użytkownika, narusza prawa dotyczące własności intelektualnej.
 4. Adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika.
 5. Oświadczenie, że zgodnie z najlepszą wiedzą Użytkownika właściciel praw autorskich lub własności intelektualnej, jego przedstawiciel oraz prawo nie upoważniają do spornego użycia rzeczonych materiałów.
 6. oświadczenie, że informacje zawarte w dostarczonym Dokumencie są dokładne i prawdziwe i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub został upoważniony do występowania w imieniu ich właściciela.

Z Agentem praw autorskich Dostawcy można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem podanym w Witrynach i/lub za pośrednictwem Usługi oraz telefonicznie pod numerem dostępnym w Warunkach szczegółowych. Ponadto z Agentem praw autorskich można skontaktować się pod adresem Dostawcy, jak to opisano w Warunkach szczegółowych.

Jeśli Dostawca otrzyma rzeczone powiadomienie, zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia domniemanej ści naruszającej prawa autorskie i własności intelektualnej. Po otrzymaniu powiadomienia dotyczącego naruszenia praw, które jest zgodne (lub w istotnym zakresie zgodne) z Ustawodawstwem o prawach autorskich obowiązującym kraju Użytkownika, Dostawca niezwłocznie usunie ść uznawaną za naruszającą prawa lub uniemożliwi do niej dostęp. Dostawca podejmie odpowiednie kroki w celu natychmiastowego powiadomienia użytkownika, który utworzył lub zamieścił daną treść, o jej usunięciu lub uniemożliwieniu do niej dostępu.

Użytkownik, którego treści zostały usunięte lub do których uniemożliwiono dostęp zgodnie z niniejszymi zasadami, może dostarczyć Dostawcy swoją odpowiedź odpierającą podane zarzuty na mocy Ustawodawstwa o prawach autorskich. Taka odpowiedź musi zostać dostarczona na piśmie do Agenta praw autorskich na adres podany powyżej i musi zawierać następujące dane:

 1. Podpis lub podpis elektroniczny Użytkownika.
 2. Identyfikacja usuniętej treści lub treści, do której uniemożliwiono dostęp, a także lokalizacja, w której taki materiał się znajdował przed usunięciem lub uniemożliwieniem dostępu, łącznie z pełnym adresem URL.
 3. oświadczenie, że zgodnie z najlepszą wiedzą Użytkownika dany materiał został usunięty lub uniemożliwiono do niego dostęp w wyniku pomyłki lub błędnego rozpoznania materiału.
 4. Imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer telefonu oraz oświadczenie, że Użytkownik zgadza się z prawodawstwem stowarzyszenia specjalistów arbitrażowych w swoim kraju i że akceptuje doręczenie pism procesowych od osoby, która zawiadomiła o naruszeniu praw.

Po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia odpierającego zarzuty zgodnie z Ustawodawstwem o prawach autorskich w kraju Użytkownika Dostawca niezwłocznie prześle osobie, która dostarczyła powiadomienie o naruszeniu praw autorskich, kopię informacji o odrzuceniu zarzutów oraz poinformuje tę osobę o przywróceniu usuniętej ści oraz dostępu do niej w ciągu dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych. Ponadto Dostawca przywróci usuniętą ść oraz dostęp do niej w ciągu dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych po otrzymaniu informacji o odrzuceniu zarzutów, o ile wyznaczony Agent praw autorskich Dostawcy jako pierwszy nie otrzyma od osoby, która przesłała pierwotne powiadomienie, informacji, że podjęła ona odpowiednie kroki w celu dostarczenia nakazu sądowego, aby powstrzymać użytkownika przed działaniami mającymi na celu naruszanie praw odnoszących się do ści zamieszczonej w Witrynach lub na serwerze Dostawcy.